SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9:30 - 11:30

O kemijski zgradbi vode in najpogosteje uporabljenih soli v zimski službi
Zakaj sol tali led?
O faznem diagramu, krivulji zamrzovanja in evtektični točki
Zakaj so pomembne raztopne in zakaj "posipamo" tekočine?
Vse je v hitrosti delovanja in kako jo lahko povečamo?
Zakaj kalcijev in magnezijev klorid delujeta bolje kot natrijev klorid?
Ali lahko mešamo natrijev in kalcijev klorid in kaj nas ne sme presenetiti?

9:30 - 10:30

Aktualno: Zimska služba in izredni vremenski dogodki v občinah

Financiranje zimskega vzdrževanja občinskih cest v luči izrednih vremenskih razmer

Organizacijski in izvedbeni izzivi v zimskem obdobju 2023/2024

Komunikacija ob izrednih vremenskih razmerah

V pogovoru bodo izkušnje, mnenja in ugotovitve predstavili:
Roman Lavtar, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za lokalno samoupravo I Vladimir Prebilič, Občina Kočevje in Skupnost občin Slovenije I Tomaž Vencelj, Občina Idrija.

10:30 - 11:30

Iz prakse za prakso: Zimsko vzdrževanje cest 2023/2024 v luči izrednih vremenskih dogodkov

Predstavitev izkušenj o ukrepanju ob avgustovskih poplavah

Vpliv poplav in vpetosti v sanacijska dela na organizacijo in izvajanje zimskega vzdrževanja cest 2023/2024

Izvajanje zimske službe z vidika izrednih vremenskih dogodkov

Sodelujejo: Matjaž Srša, Občina Kamnik I Grega Cvirn, KPK Kamnik d.o.o. I Damjan Maček, VOC Celje d.d. I Slavko Bračko, Pomgrad - cestno  podjetje d.d.

11:30 - 12:00

Odmor

Predpisi, ki urejajo posege v območje ceste

  • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Gradbeni zakon (GZ-1) in Zakon o cestah (ZCes-2) s podzakonskimi akti
  • Interventna zakonodaja zaradi ujme 2023: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Potrebna dovoljenja in pogoji za različne posege v območje cest

  • Gradnja objektov v varovalnem pasu
  • Izvajanje vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist
  • Gradnja gospodarske javne infrastrukture
  • Cestni priključki
  • Postavljanje objektov za oglaševanje
  • Trajni nasadi, žive meje, ograje.

Naloge pregledniške službe pri zagotavljanju prometne varnosti zaradi posegov v območje ceste

  • Naloge pregledniške službe v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest
  • Komunikacija in uporaba sodobne tehnologije pri komunikaciji z upravljavcem ceste