PROGRAM

Padajoče kamenje in plazovi - kako zaščititi prometno infrastrukturo?

9:30 - 10.15

Sistemski pristop k reševanju problematike skalnih podorov in padajočega kamenja na državnem cestnem omrežju

 • Sistematično evidentiranje nevarnih mest
 • Izdelava načrta sanacije
 • Priprava projektov
 • Izvedba, nadzor in vzdrževanja objektov za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem
  Suzana Svetličič, DRI upravljanje investicij, d.o.o.

10.15 – 11.00

Padajoče kamenje in zaščita brežin

 • Izbor ustrezne vrste zavarovanja in njihovo umeščanje v prostor
 • Zavarovanje brežin z mrežami in fleksibilnimi sistemi za stabilizacijo brežin
 • Zavarovanje infrastrukture in ljudi pred padajočim kamenjem
 • Vzdrževanje izvedenih ukrepov
 • Primeri dobre prakse v Sloveniji
  Tomaž Cej, Rejda, okoljske rešitve, d.o.o.

11.30 – 12.00

Preventivno obvladovanje zemeljskih plazov

 • Kaj so zemeljski plazovi in kako jih prepoznamo
 • Kaj povzroča zemeljske plazove
 • Opozorilne karte nevarnosti zaradi procesov pobočnega masnega premikanja
 • Sistem za napovedovanje in zgodnje opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov
 • Aplikacija za zbiranje podatkov o zemeljskih plazovih
  Tina Peternel, Geološki zavod Slovenije

 

12.00 - 12.45

Naravne nesreče in infrastruktura

 • Metode/pristopi ocenjevanja nevarnosti zaradi različnih naravnih nesreč
 • Nevarnost, ranljivost, ogroženost v prostoru
 • Preventivno delovanje in možni ukrepi, uporaba obstoječih baz podatkov
 • Predstavitev možnih sanacijskih ukrepov
 • Primer sanacije plazu/blatnega toka na državni cesti
  Jošt Sodnik, Tempos d.o.o.

12.45 - 13.15

Razprava s predavatelji

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.