7. NOVEMBER 2023 I ZOOM

VLOGA PREGLEDNIŠKE SLUŽBE

pri posegih v območje ceste

Možna tudi izvedba za podjetja

Datum in kraj izvedbe
7. november 2023 I 9.30 – 11.30

Kotizacija
175 EUR z vključenim DDV

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-12
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Pri upravljanju cest ima pomembno vlogo tudi pregledniška služba. Upravljavec in preglednik morata delati z roko v roki, predvsem pa razumeti delo drug drugega. S seminarjem bomo zato predstavili področje in zakonitosti upravljanja s cestami, predstavili novosti področne zakonodaje, novosti, ki jih prinaša interventna zakonodaja zaradi letošnjih poplav, vse pa plastično prikazali na konkretih primerih posegov v območje ceste. Odgovorili bomo na vprašanja kot so: kaj in pod kakšnimi pogoji lahko gradimo v območju ceste, kdaj lahko pričnemo, kakšno dokumentacijo potrebujemo, kako lahko pregledniška služba pripomore k boljšemu stanju cest in večji prometni varnosti…Na seminar zato vabimo vse, ki delujete na področju cest – upravljavce, koncesionarje, inšpektorje, vodje pregledniških služb, cestne preglednike pa tudi  projektante.

Cilj seminarja

Pripravili smo pregled zakonskih določb, ki urejajo posege v območje ceste. Podrobneje bodo predstavljeni različni posegi in gradnje v območju cest, praktični primeri s terena, izseki iz projektnih dokumentacij, pogoji upravljavca. Predstavljene bodo naloge pregledniške službe, kot jih določa zakonodaja, poudarek pa bo na pomembnosti opažanj pregledniške službe in komunikaciji z upravljavcem javne ceste.

2

Koga vabimo?

- predstavnike države in občin - koncesionarje rednega vzdrževanja cest (preglednike, delovodje, vodje) - izvajalce nadzora s področja vzdrževanja - upravljavce cest - inšpektorje za ceste.

3

Program

Predpisi, ki urejajo posege v območje ceste

 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), Gradbeni zakon (GZ-1) in Zakon o cestah (ZCes-2) s podzakonskimi akti
 • Interventna zakonodaja zaradi ujme 2023: Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023

Potrebna dovoljenja in pogoji za različne posege v območje cest

 • Gradnja objektov v varovalnem pasu
 • Izvajanje vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist
 • Gradnja gospodarske javne infrastrukture
 • Cestni priključki
 • Postavljanje objektov za oglaševanje
 • Trajni nasadi, žive meje, ograje.

Naloge pregledniške službe pri zagotavljanju prometne varnosti zaradi posegov v območje ceste

 • Naloge pregledniške službe v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest
 • Komunikacija in uporaba sodobne tehnologije pri komunikaciji z upravljavcem ceste

Pregled dobre in slabe prakse ne-ukrepanja pregledniške službe za zagotavljanje prometne varnosti ob posegih v območje ceste

 • Ugotavljanje preglednosti na cestnih priključkih
 • Objekti za oglaševanje in vpliv na preglednost ceste
 • Pregled naprav za odvodnjavanje
 • Pregled gradnje komunalnih vodov in drugo.

Predavateljica

Tina Damjanovič Pavlin I Direkcija RS za infrastrukturo I Sektor za upravljanje cest

3

Kotizacija

175 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364