24. OKTOBER 2023 

VLOGA PREGLEDNIŠKE SLUŽBE

pri posegih v območje ceste

Možna tudi izvedba za podjetja

Datum in kraj izvedbe
24. oktober 2023 I 9.30 – 13.00

Kotizacija
270 EUR z vključenim DDV

Plačilo kotizacije
Podjetje: EDUCENTER d.o.o.
Sklic: 00 2023-12
Številka trr: SI56 3400 0101 5589 394
Banka: Sparkasse

Dodatne informacije
041 348 363 I info@educenter.si

Cilj seminarja

Pripravili smo pregled zakonskih določb, ki urejajo posege v območje ceste. Podrobneje bodo predstavljeni različni posegi in gradnje v območju cest, praktični primeri s terena, izseki iz projektnih dokumentacij, pogoji upravljavca. Predstavljene bodo naloge pregledniške službe, kot jih določa zakonodaja, poudarek pa bo na pomembnosti opažanj pregledniške službe in komunikaciji z upravljavcem javne ceste.

2

Koga vabimo?

- predstavnike države in občin - koncesionarje rednega vzdrževanja cest (preglednike, delovodje, vodje) - izvajalce nadzora s področja vzdrževanja - upravljavce cest - inšpektorje za ceste.

3

Program

Zakonske osnove

ZUreP-3, GZ-1, ZCes-2, podzakonski akti

Posegi v območje cest

Gradnja objektov v varovalnem pasu

Vzdrževalna dela

Gradnja gospodarske javne infrastrukture

Cestni priključki

Oglaševanje

Trajni nasadi, žive meje, vegetacija

Naloge pregledniške službe v okviru posegov v območje cest

Opažanja

Ukrepi

Sodelovanje

Primeri iz prakse

Cestni priključki
Oglaševanje
Odvodnjavanje
Poškodbe vozišč zaradi neprimerne vgradnje komunalnih vodov
Drugo

Predavateljica

Tina Damjanovič Pavlin I Direkcija RS za infrastrukturo I Sektor za upravljanje cest

3

Kotizacija

270 EUR

Znesek velja za udeleženca in vključuje DDV.

Potrebujete več informacij?

info@educenter.si
041 348 364